29 Jun 2010

Bengkel Modul Perdagangan

Tarikh : 8 Julai 2010

Rancangan Pelajaran Tahunan Ting 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PERDAGANGAN T.4

Minggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran
1 ORIENTASI T.4
5 Januari 2010

2 BAB 1 : ASAS KEPADA
PERDAGANGAN
1.1 Keperluan dan kehendak Aras 1
manusia 1. Menyatakan maksud-maksud Pelajar menyenarai contoh
a. Maksud keperluan keperluan dan kehendak keperluan dan kehendak
b. Maksud kehendak 2. Membezakan keperluan dan kehendak Penerangan boleh mengguna
c. Maksud keperluan Maslow 3. Melakarkan hierarki Keperluan Maslow kan model hierarki keperluan
Aras 2 Maslow.
1. Menjelaskan keutamaan keperluan berbanding
kehendak
Aras 3
2. Mentafsirkan bagaimana keperluan dan kehendak
mewujudkan pengeluaran

3 dan 4 1.2 Pengeluaran Aras 1
a. Maksud Pengeluaran 1. Menyatakan maksud pengeluaran dan faktor penegeluaran Menyenaraikan contoh
b. Jenis-jenis Pengeluaran 2. Mengenal pasti cabang pengeluaran cabang-cabang pengeluaran
c.Cabang-cabang pengeluaran dan perkhidmatan
1.3 Faktor-faktor pengeluaran Aras 2
a. Tanah, buruh, modal dan 1. Menjelaskan peranan dan sumbangan usahawan menyenaraikan aktiviti per-
usahawan kepada masyarakat dan negara niagaan berkaitan dengan
b. Usahawan dan peniaga cabang-cabang pengeluaran
Aras 3
1. Membuat gambaran mental struktur asas aktiviti Mengkaji beberapa kegiatan
pengeluaran. pengeluaran.
Kajian Kes:
Profil Usahawan Tempatan
yang berjaya

Minggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran

5 1.4 Pengkhususan Aras 1
a. Maksud Pengkhususan 1. Menyatakan maksud pengkhususan
b. Pewujudan pengkhususan 2. Mengenal pasti bentuk-bentuk pengkhususan Kajian : Pilih situasi setempat
dalam pengeluaran sebenar yang melibatkan
c. Kesan pengkhususan dalam Aras 2 pengkhususan kerja dan
pengeluaran 1. Menjelaskan kesan pengkhususan dalam perniagaan
pengeluaran

6 1.5 Sistem Barter Aras 1
a. Maksud sistem barter 1. Menyatakan maksud Sistem Barter Simulasi Sistem Barter
b. kelemahan sistem barter 2. Mengenal pasti kelemahan sistem barter

Aras 2
2. Menghuraikan kelemahan sistem barter.

Aras 3
1. Mengkritik sistem barter

BAB 2: UNSUR PERDAGANGAN
2.1 Perdagangan Aras 1
a. Maksud Perdagangan 1. Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan Membuat penerangan ringkas
b. Maksud Perniagaan 2. Menerangkan jenis-jenis bantuan perniagaan berpandukan cerita dan buku
c. Bantuan Perniagaan 3. Menjelaskan fungsi-fungsi bantuan perniagaan teks

d. Kaitan pengeluaran, per- Aras 2
dangan dan perniagaan 1.Menghuraikan kepentingan bantuan perniagaan
kepada perniagaan
2.Menjelaskan dengan contoh hubung kait pengeluaran
, perdagangan dan perniagaan

Aras 3
1. Membina carta aliran unsur-unsur perdagangan Menyediakan carta aliran
2. Menilai keperluan sesuatu jenis bantuan perniagaan unsur-unsur perniagaan
kepada sesuatu perniagaan.
Minggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran

7 UJIAN 1
17-19 FEBRUARI 2010


8&9 BAB 3: PERNIAGAAN
DALAM NEGERI
3.1 Perniagaan dalam negeri Aras 1
a. Maksud perniagaan dalam 1. Menerangkan maksud :perniagaan dalam negeri
negeri
3.2 Saluran Agihan Aras 1 Melengkapakan carta aliran
a. Jenis-jenis saluran agihan Menjelaskan bentuk-bentuk saluran agihan salauran agihan

Aras 2
1. Memilih saluran agihan yang sesuai dengan memasarkan
barangan

10 3.3 Perniagaan runcit Aras 1
a. Fungsi peruncit dalam saluran 1. Menerangkan maksud :perniagaan runcit & peruncit Kajian tentang pengendalian
agihan 2. Mengenalpasti fungsi peruncit sebuah kedai runcit
b. Jenis-jenis perniagaan runcit 3. Menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit
i. Peruncit Kecil-kecilan
Aras 2
1..Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis perniagaan
runcit kecil-kecilan
2. Menghuraikan ciri-ciri peruncitan kecil-kecialan

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 1
13 -21 MAC 2010

Minggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran

11&12 ii. Peruncit besar-besaran Aras 2
1.Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis perniagaan
runcit besar-besaran.
2. Menghuraikan ciri-ciri peruncitan besar--besaran

iii.Bentuk-bentuk lain. Aras 1
1. Mengenal pasti bentuk-bentuk lain peruncitan
- mesin peruncitan automatik
- pesanan mel
- francais
-jualan langsung
-E.Dagang Melayari internet untuk men-
-Televisyen interaktif dapatkan laman web syarikat
-Katalog Shop syarikat perniagaan yang
Aras 2 terlibat dalam E Dagang
1.Menjelaskan melalui contoh ciri-ciri bentuk lain peruncitan
2. Menjelaskan dan membezakan jenis-jenis perniagaan kecil

13 3.4 Perniagaan Borong Aras 1 Kajian untuk mengenal pasti
a. Fungsi pemborong dalam 1. Mengenalpasti fungsi pemborong barang-barang diperniagakan
saluran agihan 2. Membandingkan perniagaan runcit dengan perniagaan borong melalui peborong
Aras 3 Menyediakan carta aliran
1. Menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan barang daripada pengeluar
pengeluar kepada pengguna
2. Mengkritik peranan pemborong
Menjana idea bagaimana
b. Jenis-jenis perniaagn borong Aras 1 pemborong megawal aliran
1. Menerangkan jenis-jenis perniagaan borong barang dalam sesuatu
kawasan - meliputi pemborong
i. Pemborong berfungsi penuh Aras 2 bayar dan bawa serta jober
ii. Pemborong berfungsi terhad 1. Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis pemborong berfungsi para
penuh dan berfungsi terhad
2. Menghuraikan ciri-ciri pemborong berfungsi penuh dan ber-
fungsi terhad.

Minggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran
Aras 2
14 iii. Agen dan broker 1. Menghuraikan aktiviti agen
c. Pengambilalihan fungsi 2. Mengenal pasti jenis perniagaan yang bolehdiambil ailh Menyenarai jenis barang yang
pemborong fungsi pemborong pengguna dan peruncit
mendapat terus daripada
pengeluar

15 dan 3.5 Dokumen perniagaan dalam Aras 1
16 negeri 1. Menyenaraikan jenis-jenis dokumen
a. Dokumen yang terlibat 2. Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan dalam Mengisi dan melengkapkan
sebelum, semasa dan selepas negeri dokumen perniagaan dalam
urus niaga 3. Mengenal pasti jenis-jenis diskaun syarat-syarat serahan Dn negeri
syarat-syarat pembayaran

Aras 2 Melakar folio dokumen
1. Mengira diskaun, amaun bayaran dan komisen perniagaan
2. Mengelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan Menghasilkan folio dokumen
perniagaan perniagaan
3. Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam
negeri

Aras 3
1. Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian
perniagaan

3.6 Kaedah Jualan.
a.Jualan Tunai Aras 1
i. Maksud jualan tunai 1. Menyatakan maksud:jualan tunai Penerangan termasuk mem-
ii. Kelebihan dan kekurangan 2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah bandingkan setiap kaedah
juala tunai jualan.tunai jualan
Aras 2
1. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan yang diamalkan.


Minggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran
b. Jualan Kredit
i.Maksud jualan kredit Aras 1
ii.Jenis-jenis jualan kredit 1. Menyatakan maksud:jualan kredit simulasi urusan jual-beli
2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah bersesuaian dengan produk
- sewa beli jualan.kredit
Aras 2 Buku skrap tentang produk
- bayaran tertunda 1. Mengira faedah sewa beli, harga tokokkan, margin harga dan kaedah jualan
iii. Kelebihan dan kekurangan dan amaun bayaran ansuran.
jualan kredit 2. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan yang diamalkan. Merancang jualan

Simulasi melayan pelanggan

17 PEP 1/2 TAHUN


18,19 SAMBUTAN HARI GURU
20 DAN 21 17 MEI 2010

PEPERIKSAAN 1/2 TAHUN
3 MEI-16 JUN 2010

CUTI WESAK
28 MEI 2010

CUTI PENGGAL 1
29 MEI -13 JUN 2010


22 c. Jualan Prabayar Aras 1
i. Maksud jualan prabayar 1. Menyatakan maksud:jualan prabayar
ii. Kelebihan dan kekurangan 2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah
jualan prabayar jualan.prabayar
Aras 2
1. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan yang diamalkan.

Minggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran

d. Jualan Konsainan Aras 1
i. Mkasud Jualan konsainan 1. Menyatakan maksud:jualan konsainan
ii. Kelebihan dan kekurangan 2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah
jualan konsainan. jualan.konsainan
Aras 2
1. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan yang diamalkan.
2. Menghuraikan perbezaan setiap kaedah jualan

Aras 3
1. Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah
jualan.


23&24 BAB 4 : PERNIAGAAN
ANTARABANGSA
4.1 Perniagaan antarabangsa Aras 1
a. Maksud Perniagaan antara 1. Menerangkan maksud perniagaan Antarabangsa Lawatan ke Syarikat
bangsa pengimport dan pengeksport
b. Sebab-sebab wujud perniagaan Aras 2
antarabangsa 1.Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan
c. Kepentingan perniagaan perniagaan antarabangsa
antarabangsa kepada pengguna 2. Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa
pengeluar dan negara perniagaan import, eksport dan enterport

4.2 Perniagaan import, eksport Aras 1
enterport 1. Menerangkan maksud perniagaan import, eksport & enterport
a. Maksud perniagaan import dan
eksport dan enterport Aras 2
2. Menjelaskan perbezaan aktiviti, import, eksport dan
enterport

Aras 3
1. Menilai implikasi import dan eksport kepada negara

Minggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran
Aras 1
b. Prosedur import dan eksport 1.Menerangkan prosuder mengimport dan mengeksport Carta prosedur import dan
eksport
c. Halangan dalam perniagaan Aras 2
antarabangsa 1. Menjelaskan halangan dalam perniagaan antarabangsa

Aras 3
1.Mencadangkan cara mengatasi masalah perniagaan
antarabangsa

24 4.3 Dokumen perniagaan antara- Aras 1 Folio Dokumen perniagaan
bangsa 1. Mengenal pasti dokumen-dokumen perniagaan antarabangsa import dan eksport
a. Jenis-jenis dokumen perniagaan
antarabangsa Aras 2 Dokumen perniagaan Inden,
1.Menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport invois eksport, invois konsular
sijil asal usul

1. Dokumen pengangkutan
bil muatan, bil udara
2. Dokumen insurans polisi
insurans
3. Dokumen kastam
borang pengakuan kastam
4. Dokumen pembayaran
bil perintah bayar.Minggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran
25 BAB 5 :INDUSTRI KECIL DAN
SEDERHANA Aras 1 Lawatan Industri
5.1 Industri Kecil dan Sederhana 1. Menerangkan maksud Industri Kecil dan Sederhana
a. Maksud Industri Kecil dan
Sederhana (IKS)
b. Ciri-ciri Industri Kecil dan 2. Mengenal pasti ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana. Keratan Akhbar (ADD)
Sederhana.
c. Kegiatan Industri Kecil dan 3. Mengenal pasti kegiatan industri Kecil dan Sederhana. Buku Skrap
Sederhana
d. Kepentingan Industri Kecil Aras 2
dan Sederhana 1. Menjelaskan dengan contoh sumbangan Industri Kecil dan
Sederhana kepada masyarakat dan negara.


26 e. Kaitan Industri Kecil dan Aras 2 Perniagaan ringkas tentang
Sederhana dengan industri berat 1. Menjelaskan kaitan Industri Kecil dan Sederhana. Vendor dan Industri berat
f. Masalah-masalah industri Kecil 2. Menjelaskan masalah Industri Kecil dan Sederhana.
dan Sederhana Sampel-sampel produk
Aras 3 Industri Kecil dan Sederhana
1. Mencadangkan cara mengatasi masalah Industri Kecil dan dan Industri Berat
Sederhana.
2. Merumuskan peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam Lembaga Hasil dalam Negeri
pengeluaran (LHDN) ada memberi insentif
sebagai cara mengatasi
masalah Industri Kecil dan
Sederhana


BAB 6 : PEMILIKAN Aras 1
PERNIAGAAN Menerangkan cara memulakan perniagaan Penerangan meliputi faktor
6.1 Memulakan perniagaan - sendiri, farancais, ambil alih, diundang, warisan yang perlu dipertimbangkan
a. Cara memulakan perniagaan 2. Menerangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan memulakan perniagaan
b. Pengendalian perniagaan perniagaan.


Minggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran
27 UJIAN 3
27-30 JULAI 2010

28 Aras 2
1. Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan
perniagaan.
2. menghuraikan cara pengendalian perniagaan

Aras 3
1. Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan
perniagaan
2. Merumuskan kesan daripada cara mengendalikan perniagaan
Penerangan meliputi tanggung
29 6.2 Jenis Pemilikan Perniagaan Aras 1 jawab pencukaian bagi setiap
a. Milikan Perniagaan 1. Mengenal pasti jenis dan ciri setiap milikan perniagaan milikan perniagaan
b. Perkongsian 2. Menerangkan cara enubuhkan perniagaan: Lawatan ke premis perniagaan
c. Syarikat Sendirian Berhad -milikan tunggal, perkongsian, Syarikat Sendirian Berhad,
d. Syarikat Awam Berhad Syarikat Awam Berhad, Koperasi dan Perbadanan Awam. Penerangan hendaklah
e. Koperasi ringkas dan mneyluruh
f. Perbadanan Awam Aras 2
1. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pemilikan Kuiz
perniagaan.
Penerangan meliputi langkah-
langkah penubuhan secara
ringkas

Penerangan meliputi
30 6.3 Penswastaan Aras 2 memorandum dan tataurus
a. Maksud Penswastaan 1. Menjelaskan tujuan penswastaan syarikat.
b. Tujuan penswastaan
Aras 3 Perbincangan berkumpulan
KELAS INTENSIF (T.5 & T.3) 3. Menilai Dasar Penswastaan Contoh-contoh penswastaan
BERMULA 16 0G0S 2010


Minggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran

31 BAB 7 : PELABURAN
7.1 Pelaburan Aras1
a. Maksud Pelaburan 1. Menerangkan maksud pelaburan, pelabur dan spekulator Penerangan tentang saham
b. Pelabur dan Spekulator 2. Membezakan pelabur dengan spekulator disenaraikan dan tidak
disenaraikan dan tidak
7.2 Jenis-jenis Pelaburan Aras 1
a. Simpanan Tetap atau Akaun 1. Mengenal pasti kepelbagaian peluang pelaburan Penerangan tentang saham
Pelaburan 2. Menerangkan jenis-jenis syer meliputi perbezaan saham
dan syer
Aras 2
1. Mengira pulangan daripada pelbagai pilihan pelaburan Kajian laporan saham di
2. Menjelaskan dengan contoh kelebihan dan kelemahan akhbar /beriteks


CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 2
4 - 12 SEPT 2010


32 b. Harta Tanah Penerangan tentang insentif
c. Saham cukai ke atas modal
d. Unit Amanah pelaburan.

33 i. Jenis Saham
ii. Peluang atas Saham
iii. Peranan Bursa Saham Kuala
LumpurMinggu Bidang Pembelajaran / Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti
Unit Pembelajaran

34 7.3 Panduan am Melabur Aras 1
1. Menerangkan cara-cara melabur
a. Panduan asas membuat
pelaburan Aras 2
1. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham
2. Menghuraikan cara membeli dan menjual saham.

35 PEPERIKSAAN PMR
4 - 7 OKT 2010

36 ULANGKAJI
AKTIVITI SELEPAS PMR

37 PEP. AKHIR TAHUN


38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TINGKATAN 1, 2 DAN 4
AKTIVITI SELEPAS PMR

39 PENYAMPAIAN SIJIL KO KU
PERBINCANGAN KERTAS
PEPERIKSAAN AKHIR ATHUN


40 PERBINCANGAN KERTAS
PEPERIKSAAN AKHIR ATHUN
41 PENYERAHAN FAIL KOKU
42 GOTONG-ROYONG

Disediakan oleh :
Norfaizah Mohamad Yusof
Guru M/P Perdagangan Ting 4

Berita 1

Rata-rata Pusat Kegiatan Guru Negeri Sembilan sedang sibuk mengadakan Bengkel Pembinaan Laman Web Pusat Sumber Sekolah sebagai langkah persediaan pertandingan Laman Web PSS Majlis TEKNOPEN N9 yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti. Bengkel ini diadakan bagi tujuan melatih Guru Perpustakaan Media (GPM) membina Laman Web PSS sendiri bagi melahirkan guru yang berkemahiran tinggi berkaitan dengan ICT dan mahir dalam penggunaan Laman Web. Sebanyak 5 buah PKG telah mengadakan bengkel tersebut dan akan diikuti dengan PKG yang lain. Tahniah dan syabas kepada guru GPM kerana memberi kerjasama dan sokongan kepada Pusat Kegiatan Guru Negeri Sembilan Darul Khusus dan dapat menerbitkan blog. Sekolah manakah yang akan menjuarai pertandingan Laman Web pada bulan Oktober ini..? Sama-sama kita saksikan pada Majlis TEKNOPEN N9.

Mesyuarat panitia perdagangan

tarikh : 20/4/2010

BENGKEL MODUL PERDAGANGAN

Salam,
Berikut adalah maklumat bengkel :
Tarikh : 8 Julai 2010
Masa : 8.00 pagi
Tempat : Bilik Gerakan SMK Tunku Kurshiah

Sila bawa tugasan yang dipertanggungjawabkan. Terima kasih.

29 Mei 2010